کاملترین فایل جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم) می باشد.
کلمات کلیدی:دانلودجزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم) , جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم) ,دانلود اصول و فلسفه بهداشت ,دانلود جزوه کنکور ,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پژوهش,پایان نامه,جزوه,مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود جزوه,دانلود م

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)


جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه

درس نامه طب پیش گیری و پزشکی اجتماعی

فصل اول:انسان و پزشکی: به سوی بهداشت برای همه

پزشکان اولیه به تخفیف رنج انسان کمک کرده اند/ دانش پزشکی تا حد زیادی از حدسیات، مشاهدات و تجربیات کـه از

دیگران آمده سرچشمه گرفته است/ تاریخ پزشکی از بررسی پیشرفت ها، اطلاعات اشتباه و برداشت هـای غلـط تشـکیل

شده است/ انفجار دانش قرن 20 پزشکی را پیچیده تر و درمان را گران تر کرده است/ تعهد اخیر تمام کشورها زیر پـرچم

VHO از بین بردن بی عدالتی/ پزشکی جزء الزامی توسعه اجتماعی اقتصادی/ در روزگار قدیم سلامت با دیدگاه کیهـان

شناسی و پزشکی زیر سلطه باورهای جادویی/ دوباس پزشکی باستانی مادر علوم بـوده و نقشـی عمـده در شـکل گیـری

فرهنگ های اولیه داشته/ پزشکی در همدردی طراحی شده و نخستین پزشک نخستین مدد و اولین پرستار نخستین زن

بوده است/ باور انسان نخستین تئوری مافوق طبیعی بیماری/ پزشکی اولیه تاریخ معینـی نـدارد/ معالجـان شـفادهندگان

سنتی ترکیبی از مذهب،جادو و تجربه

1 پزشکی هندی: نظام پزشکی هندی

Sielda Ayurneda اولی درتمام هند و دومی در جنوب هند،

1- دانشی که به وسیله آن طول عمر افزایش می یابد، 5000سال قبل از میلاد/ خدای پزشکی هندوها در نتیجه برآشفته

شدن اقیانوس ها در یک مسابقه طناب کشی زاده شده/ آتریا اولین پزشک اولین پزشک و معلـم هنـدی/ سوسـروتا پـدر

جراحی هند/ بیماری به عنوان اختلال در تعادل سه طبع/ بهداشت داری اهمیت بسیار/ دوران طلایی پزشکی هنـد بـین

800 قبل از میلاد و 60 بعد از میلاد/ سال های بعد از پزشکی به دلیل عدم حمایـت دولـت عقـب مانـد/ نظـام پزشـکی

unani- Tibb ریشه در یونان/ هوسیوپاتی توسط ساموئل هالمان آلمانی ابداع شد نظامی دارو محرك است

ادعای هند مبنی بر وجود بیش ترین تعداد پزشکان در آن کشور.

پزشکی چینی: ادعا دارد که اولین دانش سازمان یافته پزشکی جهان است و به 2700 سال پیش از میلاد/ بـر دو اصـل

یانگ و یین استوار است/ یانگ اصل مذکر فعال و یین اصل منفی و مونث/ چینی ها اولین پیش گامان ایمنی سـازی/ در

نظر آن ها بهترین پزشک کسی است که نه تنها فرد بیمار را معالجه کند بلکه افراد بیمار نشده را هم/ پزشکان پا برهنه/

علم پزشکی مصری: مبدعان خط تصویری/ هند پزشکی با مذهب در آمیخته بود/ پزشکان هم شـأن راهبـان/ پزشـکی

مصری در زمان تب به اوج خود رسید/ علم پزشکی مصر به دور از بدویت بود/ عقیده داشتند ضـربان سـخن قلـب اسـت)


پاپیروس ادوین اسمیت قدیمی ترین رساله جراحی/ خدای سلامت هروس/ 2500 سال بر جهان باستان حکومـت کـرد و

بعد با علم پزشکی یونان جای گزین شد

علم پزشکی نوین: دو شاخه شدن علم پزشکی به درمانی و بهداشتی (پیش گیری) در اواخر قرن 19/ نظریه میکروبـی

بیماری ها جای خود را به چند عاملی بودن علت بیماری ها داد/ پیتنکوفر مونیخی: اولین بار مقولـه چنـد عـاملی بـودن

علت بیماری را مطرح کرد/

پزشکی درمانی:

پزشکی امروزی قدمتی 100 ساله دارد/ اولین هدف برطرف کردن بیماری فرد/ اواسط قرن 20 علم پزشکی allopathic

انقلابی بزرگ روی داد یعنی درمان بیماری با استفاده از دارویی که بیماری را خنثی می کند/ تخصصی شدن بـالا رفـتن

استانداردهای مراقبت پزشکی و اقزایش هزینه های پزشکی، کاهش عملکرد پزشکی عمومی

فصل دوم:مفهوم سلامت و بیماری

سلامت به علامت اجتماعی مربوط می شود/ هماهنگی: در صلح بودن با خود، اجتماع، خدایان و جهان/ علم پزشکی نوین

به دلیل کنار گذاشتن بررسی سلامت مورد انتقاد/ سلامت معموملاً تحت الشعاع دیگر نیازها قرار می گیرد/ مسأله سلامت

در همایش سازمان ملل در سان فرانسیسکو در سال 1945 یک نیاز ضروری معرفی شد/ اساس مراقبـت هـای بهداشـتی

درك مفهوم بهداشت است.

1. مفهوم پزشکی (Biomedical concept): غیبت بیماری، ریشه در نظریه میکروبی دارد/ انسـان ماشـین

نادیده گرفتن نقش های محیطی و فرهنگی و...

2. مفهوم بوم شناسی(Ecological): سازگاری انسان با محیط/ دو مسأله را بیان می کند. انسان ناقص و محیط ناقص/

3. مفهوم روان شناختی

4. مفهوم کلی نگری(holistic): تلفیق تمام مفاهیم

فرهنگ و بستر: شرایطی که بدن، ذهن و روان در امنیت قرار داشته و خصوصاً این که از هر گونه بیماری یا درد جسـمی

رها باشد/ فرهنگ اکسفورد امنیت بدن و ذهن یعنی شرایطی که تحت آن عمل کردهای این دو قسمت به موقـع و مـؤثر

باشند/ لامتی واکنشی بی تفاوت- پاسخ پویایی نیروهای بدن که به سوی تنظیم دوباره عمل کردهای بدن پیش مـی رود

(پرکینز)/ اگر تعریفWHO از سلامتی را بپذیریم همه ما به نوعی بیمار هستیم/ تعریف WHO عملی نیست/ سـلامتی

بخش تلفیق یافته توسعه و در مرکز مفهوم کیفیت زندگی است.

نوع فایل:Pdf

سایز :1.57 MB

تعداد صفحه:90

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت نقش معماري در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان:دانلود پاورپوینت نقش معماري در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان,معماري ,بهينه سازي ,مصرف انرژي در ساختمان

پورت موازی:پورت موازی,پروژه,پژوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

مبانی نظری پیشینه تاریخی و جغرافیایی سیستان:مبانی نظری پیشینه تاریخی وجغرافیایی سیستان، ,مبانی نظری, پیشینه تاریخی وجغرافیایی سیستان،

پاورپوینت مقایسه شهرسازی مدرن وپست مدرن:دانلود پاورپوینت مقایسه شهرسازی مدرن وپست مدرن,مقایسه شهرسازی مدرن وپست مدرن,پاورپوینت شهرسازی مدرن,پاورپوینت شهرسازی مدرن وپست مدرن,پاورپوینت پست مدرن,ویژگیهای شهرسازی مدرنیستی,پاورپوینت ویژگیهای شهرسازی مدرنیستی,پاورپوینت پست مدرنیسم

ترجمه مقاله ارزیابی ریسک محرمانگی (پنهانی) در شبکه های اجتماعی آنلاین:ترجمه مقاله ارزیابی ریسک محرمانگی (پنهانی) در شبکه های اجتماعی آنلاین,ترجمه مقاله, ارزیابی ریسک محرمانگی (پنهانی) در شبکه های اجتماعی آنلاین

طرح توجیه پرورش گاو شیری:طرح توجیهی,اشتغال وکار آفریی,دانلود طرح اشتغال,پرورش گاو شیری,دامداری ودامپروری

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران:دانلود پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه مدیریت,مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,تامین مالی,فروشگاه زنجیره ای,تحلیل سلسله مراتب,پروژه,تحقیق,مقاله,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش

پاورپوینت سازمان ها و ادارات مجازي:پاورپوینت سازمان ها و ادارات مجازي,تحقیق سازمان ها و ادارات مجازي,تفاوت سازمان مجازي و اداره مجازي ,مزاياي ادارات مجازي,معايب ادارات مجازي,مفهوم سازمان مجازي ,ويژگيهاي سازمان مجازي ,انواع سازمان مجازي,سه مرحله در شکل گيري سازمان مجازي,روند شکل گیری سازمان مجازی و نقش فناوری اطلاعات,مزایای سازمان هاي مجازي,معايب سازمان مجازي,

تست های استاندارد I E C بر روی ترانسفورماتورهای قدرت و بررسی آن ها:تست های استاندارد I E C بر روی ترانسفورماتورهای قدرت,بررسی تست های ترانسفورماتورهای قدرت,بررسی تست های استاندارد ترانسفورماتورهای قدرت,تست های ترانسفورماتورهای قدرت,ترانسفورماتورهای قدرت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی:دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم تاخر و تحمل ریسك مقطعی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس,استراتژی های شتاب و معكوس,مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس,مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های شتاب و معكوس